Min menu

Pages

make backup for website using shell, How To Backup Your Website Through SSH (Updated September 2023)


make backup for website using shell, How To Backup Your Website Through SSH,how to make backup for website using shell in linuxBacking up your website is an important task that every website owner should take seriously. If your website data is lost due to hardware failure, hacking, or other reasons, you could lose all of your hard work and data. In this article, we will discuss how to make a backup for your website using the shell in Linux.

Step 1: Log into your Linux server The first step is to log in to your Linux server using the command line or terminal. You can do this using an SSH client such as PuTTY or directly from the terminal if you are working on a local Linux machine.

Step 2: Create a backup directory Once you are logged in, create a directory to store your website backup files. You can do this by typing the following command:


mkdir /home/your-username/backups/


Replace "your-username" with your actual username.

Step 3: Create a shell script Now it's time to create a shell script to backup your website files. Open a text editor such as nano or vi and create a new file with the following code:

bash
#!/bin/bash # Backup directory backup_dir="/home/your-username/backups/" # Website directory website_dir="/var/www/html/" # Backup filename backup_file="website-backup-$(date +%Y-%m-%d).tar.gz" # Create backup archive tar -czf $backup_dir$backup_file $website_dir

Replace "your-username" with your actual username and "/var/www/html/" with the path to your website directory.

This script will create a backup of your website files in the specified backup directory with a filename that includes the current date.

Step 4: Make the script executable Make the shell script executable by running the following command:

bash
chmod +x /path/to/your/script.sh

Replace "/path/to/your/script.sh" with the actual path to your shell script.

Step 5: Schedule the backup To make sure that your website is regularly backed up, you can schedule the backup script to run automatically using the Linux crontab. Run the following command to open the crontab editor:

crontab -e

Add the following line to run the backup script every day at 1:00 AM:

javascript
0 1 * * * /path/to/your/script.sh

Replace "/path/to/your/script.sh" with the actual path to your shell script.

Step 6: Test the backup After scheduling the backup, you can test it by running the backup script manually using the following command:

bash
/path/to/your/script.sh

This will create a backup of your website files in the specified backup directory.

Conclusion Creating a backup for your website is an essential task that should not be ignored. By following the steps above, you can easily create a shell script that will back up your website files automatically, and schedule it to run regularly using the Linux crontab. This will ensure that your website data is always safe and secure.
Many of webmasters need to male full backup of the website that host in unix server using shell.

In those steps that i will to explain you can make full backup for any account in your unix server:
1- Enter your server using Shell with Putty program and enter  your credential.
2-Try to do the following command  :

/scripts/pkgacct username  
you must change the username with the user account that you will made 
backup for them.
3-Wait until the process finish.
4-Try to do the following command to move the backup to user folder so he can download it:
cd /home   
Then
chmod 666 cpmove-username.tar.gz  
Then
mv cpmove-username.tar.gz /home/username/www/cpmove-username.tar.gz  
  
5- Enjoy you are make full backup for website using shell.
Note: you can make backup for any website only change the username of the account

How To Backup Your Website Through SSH, how to make backup for website using shell in linux
reaction:
https://www.it-weblog.com IT weblog and IT Blog contain articles for computer, network,security ,adsense,Hosting, google,freeware download from IT blog.

Comments

1 comment
Post a Comment
 1. đồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  nước cờ trên bàn thương lượng
  mbp
  erg
  nghịch lý
  chi square test
  nghệ thuật nói chuyện
  coase
  thuyết kỳ vọng
  chiến thắng con quỷ trong bạn
  cân bằng nash

  - Chẳng qua Trưởng phòng Lôi lại không chiếu cố gì đám sinh viên tốt nghiệp trường cảnh sát, hàng năm từ Học viện cảnh sát cũng có người mới tiến vào, hơn nữa tốt nghiệp càng lúc càng nhiều mà.

  - Phòng chỗ ông có chính ủy không?
  Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói.

  - Ừ, Chính ủy Cổ năm trước vừa lui về, vẫn chưa có ai thay. Mấy Phó Trưởng phòng chỗ tôi tranh rất mạnh. Nghe nói Cục công an thành phố cố ý điều một cán bộ tới.
  La Khánh Sinh như nghe ra gì đó nên nói:
  - Quốc Đống, ông hỏi làm gì? Ông nghe được vấn đề gì sao?

  - Không có gì, tôi chỉ là nghĩ đến năm đó chỗ tôi cũng tranh đoạt chức này rất mạnh, muốn xem bên ông có như vậy không?

  Triệu Quốc Đống lắc đầu. Khâu Nguyên Phong sẽ được điều đi, nghe Khâu Nguyên Phong nói thì có thể tới quận nội thành và lên chức. Nội thành bây giờ thiếu một Trưởng phòng, một chính ủy. Trưởng phòng là của Phân cục Thiên Hà, chính ủy bên Phân cục Thanh Giang. Khâu Nguyên Phong muốn lên làm Phân Cục trưởng (tương đương Trưởng phòng) là rất khó khăn.

  Lưu Triệu Quốc cũng có ấn tượng tốt đối với Khâu Nguyên Phong, hơn nữa là Cục trưởng nên y cũng muốn bố trí người của mình vào nội thành.

  - Có gì khác nhau chứ? Bên chỗ tôi còn kịch liệt hơn bên ông.
  La Khánh Sinh nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống rồi nghĩ tới gì đó. Nhưng thấy mặt Triệu Quốc Đống không chút thay đổi nên y không thấy gì.

  - Kiểu gì chẳng có cơ hội. Chúng ta tốt nghiệp trường cảnh sát thành phố, học ngành này, muốn làm phải làm ra thành tích. Bây giờ nhân lúc còn trẻ phải vất vả một chút. Dù lãnh đạo nghĩ như thế nào thì bọn họ cũng cần người làm được việc mà. Bên hệ thống công an thì ông không được là không được, không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm mà sống cả đời.

  - Quốc Đống nói đúng, mỗi ngày tôi mệt như chó, về nhà là muốn nằm. Ngay cả bạn gái nhắn tin cũng không muốn nhắn lại, nhưng chuyện đến không thể không làm.
  Trình Giao nói:
  - Đồn công an có việc thì mọi người sao có thể ngồi im. Ba năm không phải khoe khoang nhưng có vụ án gì chưa gặp. Vụ án giao vào tay tôi thì lãnh đạo cũng yên tâm.

  ReplyDelete

Post a Comment